Условия и лихви

ЛИХВИ В „ЗАЛОЖНА КЪЩА АСФ“ ЕООД

„Заложна къща АСФ“  ЕООД отпуска месечен размер на лихвата по заемите както следва:

3 /три/ на сто – за заеми в лева.
3 /три/ на сто – за заеми в чужда валута.

Лихвата се начислява от считано от деня на усвояване на заема.

„Заложна къща АСФ“ ЕООД събира следните такси при изпълнение на своята дейност в общ размер на 17% както следва:
Месечна такса съхранение на заложената вещ -10% от стойността на заема.
Месечна такса обработка и управление на заема -5% от стойността на заема.
Такса оценка на заложената вещ -1% от стойността на заема.
Такса разглеждане и одобрение на заема -1% от стойността на заема.

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЗАЛОЖНАТА ДЕЙНОСТ НА
„ЗАЛОЖНА КЪЩА АСФ“ ЕООД

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Чл.1 Общите условия на заложната дейност на „Заложна къща АСФ“ ЕООД са изработени на основание чл.4 от Наредбата за дейността на заложните къщи.
Чл.2 „Заложна къща АСФ“ ЕООД е търговско дружество, което извършва по занятие следната дейност:
представяне на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи.
Чл.3 „Заложна къща АСФ“ ЕООД не предоставя парични заеми обезпечени с ипотека върху недвижими имот и ограничени вещни права, не придобива собственост или право на ползване върху недвижими имоти срещу предоставянето на парични заеми, както и не сключва договор за продажба с уговорка за обратно изкопуване.
Чл4. „Заложна къща АСФ“ ЕООД не приема в залог движими вещи – паметници на културата от национално значение, оръжие и боеприпаси.
Чл.5 „Заложна къща АСФ“ ЕООД не приема като обезпечение:
т.1 изделия от благородни метали, които не притежават държавна марка за съдържанието на благородни метали в сплавта и скъпоценни камъни, които не са придружени със сертификат за идентичност и качество.
т.2 необработени диаманти, освен при условията на чл. 15 от НДЗК.
Чл.6 „Заложна къща АСФ“ ЕООД събира следните такси при изпълнение на своята дейност в общ размер на 17% както следва:
Месечна такса съхранение на заложената вещ -10% от стойността на заема.
Месечна такса обработка и управление на заема -5% от стойността на заема.
Такса оценка на заложената вещ -1% от стойността на заема.
Такса разглеждане и одобрение на заема -1% от стойността на заема.
Чл.7 „Заложна къща АСФ“ ЕООД отпуска месечен размер на лихвата по заемите както следва:
3 /три/ на сто – за заеми в лева.
3 /три/ на сто – за заеми в чужда валута.
Лихвата се начислява от считано от деня на усвояване на заема.
Чл.8 Критерии, при които горните условия могат да бъдат изменени:
При отпускане на заем в особено големи размери, таксите по чл.6 могат да бъдат променени по решение на управителя на „Заложна къща АСФ“ ЕООД.
Чл.9 „Заложна къща АСФ“ ЕООД начислява и други разходи, ако са реализирани.

МЕТОД НА ОЦЕНЯВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПРИЕТИТЕ ЗАЛОЗИ

Чл.10 „Заложна къща АСФ“ ЕООД при изготвяне на оценката на заложената вещ използва метода на сравнение.
Оценката се формира след анализ, на цените и ценообразуващите условия, на вещи с белези приблизителни със заложената вещ. Анализа се прави на базата на най-малко два източника на информация.
Чл.11 Условия за съхранение на заложените вещи:
т.1 „Заложна къща АСФ“ ЕООД сухранява заложените вещи с грижата на добър стопанин, като полага всички необходими грижи за запазването на вещите във вида, в които са предоставени. Съхранението на вещите се извършва в склад на заложната къща, като всяка вещ се съхранява в отделна опаковка, върху която е изписан номера на заложния билет.
т.2 Когато заложената вещ е МПС то се съхранява в охраняем паркинг.
т.3 Съхранението на приетите в залог ценности се извършва съгласно изискванията на действащото законодателство.
Чл.12 „Заложна къща АСФ“ ЕООД няма право да си служи и да ползва заложените вещи.
Чл.13 Ако за съхраняването на вещите са необходими допълнителни разходи те се заплащат от залогодателя.

РАЗМЕР И СРОК НА ЗАЕМА

Чл.14 „Заложна къща АСФ“ ЕООД отпуска парични заеми до 10 000лв. /десет хиляди лева/ за срок до 3 /три/ години.

УСЛОВИЯ ЗА УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ В СЛУЧАЙТЕ НА НЕПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМИТЕ

Чл.15 В случай на непогасяване на задължението по парични заеми „Заложна къща АСФ“ ЕООД ще предприеме всички законово предвидени мерки за удовлетворяване на интересите си.
Чл.16 При не погасяване на паричното задължение в срок „Заложна къща АСФ“ ЕООД има право в срок от 7 /седем/ работни дни да задържи заложената вещ. След изтичане на този срок, заложната къща има право да се разпореди със заложената вещ, ако заложната цена е под 5 000лв. /пет хиляди/.
Чл.17 Когато заложената вещ е в размер над 5 000лв. /пет хиляди/ удовлетворяването на заложната къща се извършва по реда на чл.160 от ЗДД.
Чл.18 „Заложна къща АСФ“ ЕООД няма право да придобива собственост върху вещи по Чл.16

УСЛОВИЯ И РАЗХОДИ ПРИ ПРЕДСРОЧНО ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАЕМА И ВРЪЩАНЕ НА ЗАЛОЖЕНАТА ВЕЩ.

Чл.19 При погасяване на паричното задължение преди изтичане срока на договора „Заложна къща АСФ“ ЕООД начислява лихва, такси в размер пропорционален на срока на действие на договора.
Чл.20 В случай по Чл.19 заложената вещ се възтановява след пълното изплащане на главница, лихви и такси.

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ НА ЗАЛОЖЕНАТА ВЕЩ В СЛУЧАЙТЕ ПО ЧЛ.22 ОТ НДЗК

Чл.21 Ако в срока по Чл.16 притежателя на заложния билет върне заетата сума и плати всички свои задължения, кредитора е длъжен да му върне заложената вещ, ако притежателя на заложния билет я поиска.

Тези правила са приети на общо събрание на „Заложна къща АСФ“ ЕООД провело се на 16.07.2009г. и подлежат на изпълнени от Управителя на дружеството и служителите в него.
Общите правила са безсрочни.
За неуредените в общите условия случай се прилагат разпоредбите на Наредбата за дейността на заложните къщи и на действащото законодателство.
По смисъла на Общите правила за заложната дейност – особено големи размери са суми над 30 000лв.